4 Temperamenter

Menneskeheten har til alle tider vært opptatt av å forstå seg selv og andre. Mer eller mindre bevisst gjør vi sammenlikninger for å orientere oss i det sosiale landskapet og håndtere relasjonen til våre omgivelser. Fire Temperamenter er et verktøy for å bli mer klar over egne og andres personlige kvaliteter. Dette er et godt grunnlag for personlig utvikling og utvikling av samspillet på arbeidsplassen.

Hvorfor 4 Temperamenter

Verktøyet er basert på positiv psykologi og bidrar til gode samtaler om likheter og forskjeller i arbeidsgruppen og hvordan den enkeltes egenskaper best kan komme til nytte i hverdagen.

Fire Temperamenter løfter frem den enkeltes unike kvaliteter på en måte som skaper trygghet og god selvfølelse.


Verktøyet

4 Temperamenter er en verktøyserie i tre deler.
4T Basis er selvrefleksjon som gir grunnlag for å forstå seg selv og andre.
4T for team gir Teamprofil som viser helheten basert på de individuelle selvvurderingene. I tillegg ser den enkelte seg selv i forhold til de andre og får tips til hvordan kommunisere godt med hverandre.
4T for salg er en hjelp til å lese andre og snakke godt med ulike personligheter.


Bruksområder

Personlig utvikling; Hvordan være seg selv på sitt beste, hver dag.

Teamutvikling; bedre samspill og kommunikasjon i gruppen.

Utvelgelse; positiv beskrivelse av personlige egenskaper.

Kommunikasjon; forstå andre og velge en stil som gir resultater.


Fire Temperamenter ble utviklet på 1980-tallet av TeamWorks psykologer og organisasjonskonsulenter. Etter utprøving av en rekke amerikanske verktøy var erfaringen at begrepene var vanskelige å forstå for folk flest og ennå vanskeligere å huske i ettertid. Erfaringen var også at mange verktøy trakk ganske bastante konklusjoner på et forholdsvis tynt grunnlag, hvilket i mange situasjoner introduserte et ekstra problem i samtalen med den som ble “testet”. Mange følte et behov for å “forsvare seg” overfor de konklusjoner som ble trukket. Utviklingsgruppen ønsket å ta frem et verktøy som var basert på vårt daglige språk og som kunne bidra til til åpen og god dialog om personlig stil og væremåte.


Ambisjonsnivå

Det er to hovedgrupper av psykometriske verktøy som benyttes i arbeidslivet; den ene gruppen er psykolgiske tester, den andre gruppen er samtaleverktøy. Psykologiske tester har som ambisjon å avdekke dypstrukturer i menneskesinnet som går ut over hva testpersonen selv er oppmerksom på. Mange av disse testene tar spesielt for seg problematiske personlighetstrekk og det oppstår gjerne en ekspert/klient situasjon, hvor den som administrerer testen antas å vite mer enn hva testkandidaten gjør på enkelte områder.

Samtaleverktøy har som ambisjon å strukturere det man vet om egen stil og væremåte og presentere dette i forhold til hvordan man skiller seg ut fra et representativt gjennomsnitt. Dermed kan resultatet gi tankevekkende ny selvinnsikt, til tross for at det “bare” er en strukturering av det man allerede vet om seg selv. Fire Temperamenter er et slik verktøy og det er basert på positiv psykologi. Verktøyet løfter frem det som er bra med de personlighetstrekk man har. Dermed senker det terskelen for hva det føles greit å snakke om og mange får lyst til å vise nye sider ved seg selv.


Begrepsapparat

Fire Temperamenter tar utgangspunkt i fire personlighetstrekk som går igjen i mange psykometriske verktøy. Den ene aksen (som nærmest alle forskere er enige om) er utadvendt/innadvendt og den andre aksen (som med små variasjoner forekommer hos de fleste) handler om hvordan man løser oppgaver. Disse fire dimensjonene har en viss sammenheng med antikkens 4 temperamenter; koleriker, sangviniker, melankoliker, flegmatiker.

Begrepsapparatet ble basert på de klassiske fire personlighetstrekkene og ble benevnt med ord som brukes i dagligtale. Hvert enkelt trekk ble benevnt ut fra hva som er karakteristisk når man viser mye av denne stil og væremåte. Begrepsappratet beskriver også hva som er karakteristisk når man har lite av det enkelte trekk. Dette er ikke en personlig manko, men en unik kvalitet i seg selv.


Metode

Verktøyet baserer seg på adjektiver hvor man velger hva som mest, henholdsvis minst beskrivende for en selv. Dette kalles den leksikale metode (opprinnelig utviklet av Gordon Allport på 1950-tallet) som tar utgangspunkt i at personlighetstrekkene er nedfelt i vårt hverdagslige språk. Klynger av ord som langt på vei er synonymer utgjør gjenkjennelige personlighetstrekk. Den grafiske presentasjonsformen er den samme som benyttes av en rekke amerikanske 4-faktor modeller, ikke minst de tallrike DISC-variantene på markedet.


Brukeropplæring

Brukeropplæringen går over 2+1 dag og omfatter disse temaene:
  • Historisk tilbakeblikk på psykometriske verktøy
  • Faglig basis for Fire Temperamenter
  • Praktisk trening i bruk av verktøyene
  • Verktøyets begrensninger – hva det ikke gir svar på
  • Etiske retningslinjer og forsiktighetsregler
  • Administrasjon av brukerkontoer på Internett
  • Erfaringsutveksling

Om mer info..