ValgStøtte

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere. På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemda.

Hvorfor Valg Assistanse

ValgAssistanse gir en radikal forenkling av hvordan valg kan gjennomføres på arbeidsplassen. Resultatet foreligger i det øyeblikk “valglokalet” stenger.

Systemet krever ingen IT-kompetanse hos brukerne, ut over å kunne bevege en mus og klikke på noen knapper.


Verktøyet

Valgstyrets arbeid begrenser seg til å skaffe oversikt over foreslåtte kandidater. Manntall med personlig ID legges inn i systemet av TeamWork og dermed kan valget gjennomføres. Avstemming skjer med å markere kandidatens eller listens navn og deretter bekrefte valget. Den personlige ID kan kun benyttes én gang.

Arbeidsprosessen

Under valgets gang kan stemme-styret følge med på antall avgitte stemmer pr. avdeling, slik at de evt. kan purre opp avdelinger med lav valgdeltakelse. Først når “valglokalet” er stengt får stemmestyret tilgang til valg-resultatet. Med dette har vi sikret at valget ikke kan manipuleres.


Valgassistanse håndterer både flertallsvalg og forholdstallsvalg.

Ved flertallsvalg velger den enkelte fritt blant de foreslåtte kandidater og stemmer på det samme antall kandidater som det er plasser i styret eller utvalget. I praksis betyr det at den enkelte selv setter sammen sitt forlag til styre eller utvalg, basert på de foreslåtte kandidater. Alle som har stemmerett har forslagsrett. Plassene i styret eller utvalget fordeles etter hvor mange stemmer den enkelte kandidat har fått. Den som har fått flest stemmer får 1.-plassen, den neste får 2.-plassen osv.

Ved forholdstallsvalg (listevalg) har fagforeningen eller andre grupperinger satt opp sine kandidater i en bestemt rekkefølge (som ved kommunevalg). Man stemmer på den komplette listen og kan ikke gjøre endringer i rekkefølgen. Plassene i styret eller utvalget fordeles etter en bestemt fordelingsnøkkel (et forholdstall). Den listen som får flest stemmer får 1.-plassen i styret eller utvalget, mens de øvrige plassene fordeles etter de samme demokratiske prinsipper som ved et kommunevalg.

Oversikten over valgresultatet vises umiddelbart når “valglokalet” et er stengt. For flertallsvalg vises resultatet pr. valgkrets, både som antall og i prosent, mens for listevalg vises resultatet både som antall stemmer og som kvotient. Utregningene tar hensyn til hel- og deltidsansettelse.

Systemet sikrer hemmelig valg og gir ingen informasjon, verken om hvem som har benyttet sin stemmerett eller hvem man har stemt på.

Som ID er det enkleste å benytte personnummeret. Alle kjenner sitt eget personnummer, men ikke kollegaenes personnummer. Dermed er det ikke noe behov for å distribuere unike ID-er i forbindelse med valget, samtidig som man er sikret mot misbruk av ID på en enkel måte.

Om mer info..