Våre verktøy

Teamworks verktøy er utviklet gjennom 25 år med forankring i ledende forskning og praksis innen HR. TeamWorks IT-plattform er “cutting edge” teknologi, utviklet i et samspill mellom vårt produksjons- og HR miljø i Oslo og TeamWorks programmeringsteam i India. Utviklingen har vært styrt ut fra behovene for de som skal svare på undersøkelsen, de som administrerer rapportproduksjonen og de som skal bruke sluttproduktet til praktisk utvikling av ledere og medarbeidere. IT-verktøyet er skreddersydd nettopp til disse formål og har en funksjonalitet og grafisk design som overgår alt annet på markedet.

AnSvar

Medarbeiderskap handler om profesjonalitet og ansvarlighet. Dette er også grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Alle ønsker å være en god medarbeider og en forutsetning for å kunne utvikle oss er å vite hvordan andre ser oss i hverdagen. AnSvar er et feedbackverktøy for utvikling av godt medarbeiderskap.
Les mer


Dialog+

Det nye samtaleverktøyet Dialog+ er under utarbeidelse. Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går utover de hverdagslige samtalene.
Les mer


LedMed

LedMed er en ny generasjon medarbeiderundersøkelse. Tidligere undersøkelser har i stor grad vært en kartlegging av hvor tilfreds medarbeiderne har vært med lederen og med arbeidsmiljøet. I praksis har det ofte fungert som en systematisering av misnøye som det antas at lederen skal gjøre noe med. Mange ledere har opplevd dette mer som en belastning enn en hjelp til utvikling. LedMed er noe langt mer enn en medarbeiderundersøkelse. Det er et kraftfullt verktøy for å omsette ideene om godt medarbeiderskap til praktiske handlinger.
Les mer


4 Temperamenter

Menneskeheten har til alle tider vært opptatt av å forstå seg selv og andre. Mer eller mindre bevisst gjør vi sammenlikninger for å orientere oss i det sosiale landskapet og håndtere relasjonen til våre omgivelser. Fire Temperamenter er et verktøy for å bli mer klar over egne og andres personlige kvaliteter. Dette er et godt grunnlag for personlig utvikling og utvikling av samspillet på arbeidsplassen.
Les mer


Valg Assitanse

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere. På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemda.
Les mer


StyreEva

Styrene er betydelig mer profesjonelle og aktive i de bedrifter der det gjennomføres styreevaluering enn der det ikke gjøres. En forutsetning for å være et verdiskapende styre er at man stopper opp en gang i blant og vurderer hvordan man fungere som kollegium og hvordan man bruker tiden sammen. Den mest verdifulle evalueringen er styrets vurdering av seg selv og sin arbeidsform. Det er et godt grunnlag både for utvikling og utnyttelse av den enkeltes kompetanse og kapasitet.
Les mer