Våre WEB-verktøy

Teamworks verktøy er utviklet gjennom 25 år med forankring i ledende forskning og praksis innen HR. Verktøyene er tidsbesparende og bidrar, hver på sitt vis, til reflekterte samtaler over viktige temaer. Du kan bli sertifisert bruker av disse verktøyene.

AnSvar

Medarbeiderskap handler om profesjonalitet og ansvarlighet. Dette er også grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede.

Ansvar er et utviklingsverktøy i tre deler:
Selvrefleksjon – mitt medarbeiderskap
Kollegafeedback – dine sterke sider
Gruppefeedback – det vi ønsker å utvikle sammen
Mer info..


Dialog+

Det som kjennetegner en god dialog, er at det som kommer ut av den er bedre og klarere enn hva noen av partene hadde med seg inn i samtalen. Dialog+ er en helt ny form for medarbeidersamtale.

Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går utover de hverdagslige samtalene.
Mer info..


LedMed

LedMed er både et HR-faglig måleverktøy og et samtaleverktøy for utvikling av et godt og effektivt arbeidsmiljø. Fremfor å fokusere på lederen alene, handler LedMed om samspillet. Samtaledelen av verktøyet løfter i klartekst frem de sterke sidene og det gruppen har behov for å snakke om. Det er et kraftfullt verktøy for å omsette ideene om godt medarbeiderskap til praktiske handlinger.
Mer info..


4 Temperamenter

Menneskeheten har til alle tider vært opptatt av å forstå seg selv og andre. Mer eller mindre bevisst gjør vi sammenlikninger for å orientere oss i det sosiale landskapet og håndtere relasjonen til våre omgivelser. Fire Temperamenter er et verktøy for å bli mer klar over egne og andres personlige kvaliteter. Dette er et godt grunnlag for personlig utvikling og utvikling av samspillet på arbeidsplassen.
Mer info..


Valg Assitanse

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere. På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemda.
Mer info..


StyreEva

Styrene er betydelig mer profesjonelle og aktive i de bedrifter der det gjennomføres styreevaluering enn der det ikke gjøres. En forutsetning for å være et verdiskapende styre er at man stopper opp en gang i blant og vurderer hvordan man fungere som kollegium og hvordan man bruker tiden sammen. Den mest verdifulle evalueringen er styrets vurdering av seg selv og sin arbeidsform. Det er et godt grunnlag både for utvikling og utnyttelse av den enkeltes kompetanse og kapasitet.
Mer info..